1. OBJEDNÁVKA
Uzavretie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje objednávka učinená prostredníctvom webu, telefónu, faxu alebo e-mailom. Pri objednávke prostredníctvom webu alebo e-mailu predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku a predpokládaný termín dodania. Ak nie je možné dodať objednaný tovar v termíne, pokusí sa predávajúci, so súhlasom kupujúceho, zaistiť náhradu za pôvodný tovar.


Storno objednávky zo strany kupujúceho

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie alebo výmenu tovaru: stiahnuť tu.


Kupujúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 3 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. Zákazník má právo vrátiť do 7 dní nepoužitý tovar vrátane daňového dokladu predávajúcemu, a to na vlastné náklady. Toto právo sa vzťahuje len na fyzické osoby, nie na firmy s IČ. Predávajúci uhradí kupujúcemu plnú kúpnu cenu za takto vrátený tovar do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho. Dňom vrátenia kúpnej ceny sa rozumie pre tieto účely deň, kedy predávajúci odoslal kupujúcemu kúpnu cenu na bankový účet alebo odovzdal hotovosť, prípadne odoslal iným spôsobom. Vrátením kúpnej ceny zanikajú kupujúcemu všetky ostatné nároky, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti so stornom objednávky.
Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar vyrábané na zákazku, alebo upravované na mieru, podľa priania kupujúceho. Nevzťahuje sa na metráž zasielanú v menšom množstve než v roľke (napr. u samolepiacich fólií), čiže právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na metráž dočistenia na objednávku z roľky po pár centimetroch alebo metroch. Odberateľ môže byť požiadaný o uhradení celej hodnoty objednávky a je uzrozumený s tým, že takto upravovaný tovar na mieru, podľa priania kupujúceho nemožno vymeniť ani vrátiť. Náklady na vrátenie tovaru (napr. prepravný obal, poštovné a pod.) sú na Vašej strane a nemôžu byť po nás vyžadované na preplatenie. U použitého/rozbaleného tovaru máme právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Hodnota za vrátený tovar vám bude vrátená na bankový účet alebo pri platbe platobnou kartou bude vrátená späť na bankový účet priradený vašej platobnej karte. Iný spôsob vrátenia peňazí nie je možný (napr. poštovou poukážkou, voucherom, kreditom apod.)! Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v neporušenom obale a so štítkom alebo etiketou, ktorá je súčasťou balenia.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní). Vrátením zálohy zanikajú kupujúcemu všetky ostatné nároky, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti so stornom objednávky.

2. DODÁVKA TOVARU
Dodávateľ - predávajúci je povinný odovzdať odberateľovi tovar riadne a včas. Miesto dodania je vopred dohodnuté na základe potvrdenej objednávky. Obvyklá doba dodania je 1-7 dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare na objednávku sa táto doba môže predĺžiť. Ak dôjde k takejte situácii, dodávateľ informuje príjemcu o termíne dodania. Odovzdaním tovaru dopravcovi splnil dodávateľ povinnosť dodať tovar. Pokiaľ dôjde k vypredaniu zásob, zákazník na tento tovar stráca nárok.

3. KÚPNA CENA
Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka dodávateľa (ďalej len kúpna cena). V prípade objednania tovaru nad 60€, ak nie je dohodnuté inak, cenu dopravy hradí dodávateľ. Pri objednávke menšieho množstva, to je do 60€, je dohodnutá cena za dopravu do 6€ vrátane DPH. Pri odobraní väčšieho množstva tovaru môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu rovnako dopravu zadarmo alebo so zľavou. Toto je len výhradné právo predávajúceho, a nie je naň žiadny právny nárok.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je stanovené inak, je povinný odberateľovi zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti, a to pri dodaní tovaru. Pri každej dodávke tovaru vystaví dodávateľ faktúru alebo daňový doklad, ktorý pošle s tovarom. U objednávok netypického tovaru tj. tovar ťažký pre transport (napr. samolepiaca podlahovina nad 5m2), tovar na objednávku kupujúceho, formátovaný tovar podľa dopytu kupujúceho napr. samolepiace fólie, metráž pod., u objednávok vo väčšom množstve ako je obvyklé a pri objednávkach nad 200EUR (slovom dvesto euro) môže predávajúci požadovať zálohu až do výšky 100% z celkovej kúpnej ceny. Táto záloha bude odpočítaná z kúpnej ceny. Záloha sa zákazníkovi vracia v prípade, že obchod nebol realizovaný z dôvodu neschopnosti plnenia zo strany predávajúceho, prípadne z iných dôvodov po písomnej dohode oboch strán, ako kupujúceho tak predávajúceho. Pri nedodržaní stanovenej doby splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vlastní ctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru. Bezhotovostné platby sú považované za splnené až vtedy, keď je čiastka pripísaná na účet dodávateľa.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA
Odberateľ je povinný skontrolovať tovar pri prevzatí od dopravcu. Pokiaľ je zistené poškodenie, je v záujme odberateľa zaznamenať prípadné poškodenie v prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za škody pri preprave nesie dopravca. Všetok tovar je poistený. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Neskoršie reklamácie tovaru, na ktorom vznikla škoda pri doprave, sa nebudú brať na zreteľ a budú zamietnuté. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené používaním. Kratšia životnosť nie je považovaná za chybu. V prípade, že odberateľ prevezme tovar v nezhode s kúpnou zmluvou, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu za tovar v zhode s kúpnou zmluvou. Za výrobné chyby zodpovedá výrobca. Záručná doba je 24 mesiacov. Chyby, ktoré nemohli byť zistené pri príjme tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou, doručenou dodávateľovi najneskôr v posledný deň záručnej lehoty. V rámci reklamácie chýb tovaru je odberateľ oprávnený požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, ak sú chyby opraviteľné alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vážnych chýb na tovare prináleží odberateľovi zľava. Za chyby vzniknuté nesprávnym používaním predávajúci nezodpovedá. Za chyby vzniknuté pri výrobe zodpovedá výrobca.

6. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
Ak dôjde k udalostiam, ktoré sa nedajú v dobe uzavretia zmluvy predvídať a ktoré spôsobia dodávateľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej táto prekážka trvala.

7. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT
Aby sme vám mohli ponuknúť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia dobrými mravmi a českým právom, hlavne ustanovením §409 a násl. Obchodného zákonníka ČR č. 513/1991 zb., v platnom znení.